අත්දැකීම් පෙරදැරි කරගත් මහානාම පුතුන්

වසර කිහිපයක්ම එකට ක්‍රීඩා කර මෙවරද එකම කණ්ඩායමක ක්‍රීඩා කරන අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයින්ගෙන් සැදුම්ලත් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් වන, මෙවර පාසල් ක්‍රිකට් පිටිය අතික්‍රමණය කිරීමට සූදානම් වන මහානාම විද්‍යාලයේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සොයා ගිය ගමනඅප මෙසේ ඔබ ඉදිරියේ තබන්නෙමු.

Newly appointed President for Computer Society of Sri Lanka Old Mahanamian

Congratulations !!! Newly appointed President for Computer Society of Sri Lanka Old Mahanamian Prabath Wickramaratne. …

Dilshan Wirasekara CEO/Director of First Capital & Old Mahanamian

Dilshan Wirasekara CEO/Director of First Capital & Old Mahanamian discussing about the investment banking industry, sectors booming …

“මහානාමයෙන් ජාත්‍යන්තරයට පිවිසි වමත් පොඩ්ඩා, සොනාල් දිනූෂ”

Prefects’ Guild organized a Leadership Training Camp

Mahanama College Prefects’ Guild organized a Leadership Training Camp in order to develop the leadership …

Mahanama College Prefects’ Guild, Headboard for the year 2018/2019

Mahanama College Prefects’ Guild, Headboard for the year 2018/2019 HP-Mavindu Maneth DHPs-Wasana Sapumohotti Wenura Mendis …